Top

Afstemming gemeente

Om passend onderwijs, jeugdhulp en zaken als leerlingenvervoer en leerplicht ook bestuurlijk goed op elkaar aan te laten sluiten, wordtj OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) gevoerd met de gemeenten in ons samenwerkingsverband. De gemeenten hebben ingestemd met ons Ondersteuningsplan.

Als passend onderwijs toch niet thuis nabij georganiseerd kan worden, moeten leerlingen soms gebruik maken van leerlingenvervoer. De gemeenten Oostzaan, Wormerland en Zaanstad hebben hiervoor (vergoedings)regels gemaakt in hun eigen verordeningen. Check de gemeentelijke websites voor gedetailleerde informatie.

Geen thuiszitters!SWV PO Zaanstreek wil dat ieder kind, dat leerplichtig is, naar school gaat. Geen thuiszitters dus! De gemeente Zaanstad voert de Leerplichtwet uit voor Oostzaan, Wormerland en Zaanstad. Bij SWV PO Zaanstreek hebben we afgesproken dat wij (dreigende) thuiszitters meteen melden bij de leerplichtambtenaren. Elke school heeft daar twee vaste contactpersonen voor. Elke basisschool moet verzuim consequent melden en een betrouwbare verzuimregistratie voeren. Verlof wordt alleen op rechtmatige gronden verleend. Zo nodig maken de leerplichtambtenaren deel uit van het ondersteuningsteam.