Top

Irene Wieling

Voorzitter

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. Wij werken volgens de Code Goed Onderwijsbestuur. De RvT is onafhankelijk en onpartijdig en wij stellen het belang van de organisatie en de belanghebbenden centraal. Een belangrijke taak is toezicht op de besteding van de publieke middelen. Dit moet doelmatig en rechtmatig te gebeuren. Met andere woorden, de middelen moeten zo effectief en efficiƫnt mogelijk worden ingezet. Wij vragen het bestuur te rapporteren over wat werkt en wat niet werkt, vooral met de focus of de leerling gebaat is met deze inzet van de middelen. Wij volgen ook of er sprake is van een voldoende dekkend aanbod voor elke leerling. Wij vragen aandacht voor de thuiszitters; wat doet het SWV om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Twee maal per jaar spreken we met de OPR om van hen te horen hoe vanuit hun perspectief het SWV functioneert.

Als voorzitter van de RvT wil ik, met de twee andere leden van de raad, het bestuur kritisch volgen en nagaan of de vooraf bepaalde doelen worden behaald. Gedurende mijn werkzame leven ben ik sterk betrokken geweest bij kwetsbare kinderen en hun ouders/verzorgers. Kinderen die door achtergrond of aanleg extra aandacht verdienden. Zo was ik peuterleidster in achterstandswijken, werkte ik bij een schooladviesdienst, was ik projectleider van projecten die gericht waren om kansen van kinderen te vergroten, gaf ik les aan leraren die zich bekwaamden voor het speciaal onderwijs en was ik inspecteur van het onderwijs. Na mijn pensioen ben ik via toezichthoudende taken betrokken bij verschillende schoolbesturen en bij twee stichtingen die zich in en buiten Nederland bezig houden met kwetsbare kinderen.